Curling

Jesteś tutaj >> Sport > Curling

Curling to sport o wielowiekowej tradycji, rozwijający się w ostatnich latach wyjątkowo dynamicznie. Curling to dyscyplina dla wszystkich, niezaleznie od wieku i sprawności fizycznej. 

Obecnie nie posiadamy w?asnej sekcji Curlingu. We wspó?pracy z Polskim Zwi?zkiem Curlingu www.curling.pl organizujemy rozgrywki Curlingu, mi?dzy innymi Silesian Grand Prix, Mistrzostwa Cieszyna w curlingu, itp.

 

 


Jak gra??


Zasady gry w curling s? niezwykle proste. Rywalizacja odbywa si? na lodowym torze d?ugo?ci oko?o 45 metrów. Na jednym z ko?ców znajduje si? belka, s?u??ca do wybicia si? zawodnika, który po kilku metrach po?lizgu wypuszcza wa??cy 20 kg kamie?. Po przeciwnej stronie znajduje si? tarcza, z?o?ona z czterech kr?gów, w któr? celuje gracz. W grze bior? udzia? dwie czteroosobowe dru?yny. Ka?dy z cz?onków zespo?u po kolei wypuszcza dwa kamienie (na przemian z rywalami). W tym czasie dwaj inni koledzy maj? prawo szczotkowa? lód. Dzi?ki pocieraniu powstaje warstewka wody, która powoduje wyd?u?enie toru, po którym sunie kamie?. Pozwala to na precyzyjniejsze umieszczanie kamieni w tarczy (po angielsku zwanej house, co na polski t?umaczy si? jako dom). Czwarty gracz, zazwyczaj kapitan dru?yny (czyli z angielska skip), najpierw pokazuje puszczaj?cemu kamie? gdzie celowa? (z drugiego ko?ca toru nie wida? prawie tarczy), a potem podpowiada, czy szczotkowa? lód i jak mocno.


Jak liczy? punkty?


Ka?d? parti? wygrywa ten zespó?, którego kamie? znajdzie si? najbli?ej ?rodka po wszystkich 16 rzutach. Zwyci?ska dru?yna dostaje punkt za ka?dy kamie?, który znajdzie si? bli?ej centrum ni? pierwszy z kamieni rywala. Czyli je?li najbli?ej ?rodka jest ?ó?ty kamie?, a potem czerwony, to ?ó?ci wygrywaj? 1:0. Je?li bli?ej ?rodka s? trzy ?ó?te, a dopiero potem pierwszy z czerwonych kamieni, to ?ó?ci wygrywaj? 3:0. Ka?dy mecz sk?ada si? z o?miu albo dziesi?ciu partii.


Czym gra??


W curling gra si? kamieniami zrobionymi z wyj?tkowego granitu. Musi on pochodzi? z górotworów starszych ni? fa?dowania alpejskie, musi by? wydobyty z dna morza, gdzie le?a? przez miliony lat. W przeciwnym razie zrobiony z niego kamie? b?dzie wch?ania? wod? i p?ka?. Blok granitu wymaga bardzo dok?adnego formowania i oszlifowania, by dno kamienia styka?o si? z lodem niewielk? powierzchni?. Inaczej opór nie pozwala?by gra?. Dlatego kamienie produkuje si? tylko w dwóch miejscach na ?wiecie, a ka?dy komplet jest niezwykle drogi- 6 tysi?cy dolarów, czyli tyle, co ma?y samochód. Na szcz??cie dla graczy pozosta?y sprz?t jest ta?szy ni? w wielu popularnych dyscyplinach. Pocz?tkuj?cym wystarczy dres, szczotka zako?czona w?osiem i specjalna nak?adka z teflonow? podeszw? na lewy but.


Dla kogo jest curling?


Pod wzgl?dem równo?ci szans curling jest sportem wyj?tkowym. Mog? w niego gra? ju? dziesi?ciolatki, bo wbrew pozorom puszczenie kamienia nie wymaga du?ej si?y. Ale sport ten mo?na uprawia? na najwy?szym poziomie przez ca?e dziesi?ciolecia. W maju 2002 roku w Amsterdamie turniej wygra?a szwajcarska dru?yna, której kapitan mia? 79 lat! Na torze z powodzeniem mog? rywalizowa? panie z panami i kobiece dru?yny w niczym nie ust?puj? m?skim. Dzi? rozgrywa si? nawet zawody w curlingu osób niepe?nosprawnych. Jednak curling jest nie dla wszystkich. To sport tylko dla d?entelmenów. W curlingu poza zawodami najwy?szego szczebla nie ma w ogóle s?dziów! Oprócz przepisów bowiem ?ycie curlera reguluje mnóstwo zwyczajów. One nakazuj? przywita? si? z przeciwnikiem przed meczem, oklaskiwa? jego udane zagrania, nie utrudnia? mu gry, a na ko?cu podzi?kowa? za wspóln? zabaw? i... uda? si? do baru. W zawodach towarzyskich nie ma bowiem zakazu spo?ywania alkoholu, a ma?e piwo u?atwia czasem nawi?zywanie przyja?ni. Kolejk? stawiaj? wygrani, a poznanie przeciwnika nale?y do niepisanych obowi?zków curlera. Zawodnik curlingu, który wyk?óca?by si? o wynik, nie przyzna? do faulu, przeklina? na lodowisku albo w inny sposób nie uszanowa? rywali, okry?by si? nies?aw?. Nikt nie chcia?by z nim gra?, a na zawodach móg?by nawet zosta? wykluczony z rywalizacji.


Historia curlingu


Pocz?tki curlingu si?gaj? ?redniowiecza kiedy to dla rozrywki bawiono si? na zamarzni?tych rzekach i kana?ach. Do dzi? Szkoci i Holendrzy spieraj? si?, kto pierwszy puszcza? do celu kamienie na lodzie. Dla zwolenników kontynentalnego pochodzenia tej dyscypliny argumentem s? s?ynne obrazy Piotra Brueghla "My?liwi na ?niegu" i "Pejza? zimowy z ?y?wiarzami i pu?apk? na ptaki" z 1565 roku, gdzie wyra?nie wida? graczy z kamieniami. Wyspiarze do niedawna powo?ywali si? na poemat Henriego Adamsona z 1638 roku, w którym autor opisuje pocz?tki curlingu i golfa w Szkocji. Ostatnio Szkoci maj? nowy argument, odnaleziono edykt szkockiego parlamentu z 1457 roku zabraniaj?cy gry w pi?k? no?n? i curling! Zabawa przerodzi?a si? w sport o ustalonych zasadach ju? XVII wieku. Pierwszy klub, Loch Leven, powsta? w 1668 roku. Namacalnymi ?wiadectwami pradziejów curlingu s? kamienie do gry znalezione w Dunblane w Szkocji pochodz?ce z 1511 i z 1551 roku. Natomiast pierwszy pisany - jeszcze w j?zyku ?aci?skim - dowód zawodów curlingowych pochodzi z lutego 1540 roku. Rywalizowali mnisi John Sclater i Gavin Hamilton. To byli pierwsi znani z imienia curlerzy.


Pierwszy klub curlingowy - Loch Leven - powsta? w Szkocji w 1668 roku. W tym?e XVII stuleciu ustalono zasady gry w curling, cho? sformalizowano je dopiero w po?owie XIX wieku. Ró?ne wersje zak?ada?y na ogó? inn? ilo?? zawodników w dru?ynie. Punktem zwrotnym w rozwoju dyscypliny by?o utworzenie Grand Caledonian Curling Club w 1838 roku. W 1843 roku patronat nad t? organizacja obj??a królowa Wiktoria, a nazw? zmieniono na Royal Caledonian Curling Club (RCCC).


Dzi? zrzesza on ponad 20 tysi?cy aktywnych cz?onków i pe?ni funkcj? szkockiej federacji curlingu. Jego dzie?em by?o ujednolicenie przepisów gry w curling. Sta? si? te? zal??kiem wspó?czesnej organizacji ?wiatowego curlingu. Do roku 1966 pe?ni? rol? ?wiatowej federacji curlingu. W XIX wieku, w dobie intensywnego rozwoju sportu, curling sta? si? bardzo popularnym sposobem rekreacji. Grywano w niego niemal przy ka?dej szkockiej parafii. Curling sta? si? tamtejsz? specjalno?ci? do tego stopnia, ?e powsta?o powiedzenie: "Pierwej Szkoci wygraj? z Anglikami w krykieta, ni?li Anglicy ze Szkotami w curling". Od po?owy XX wieku curlerzy zacz?li gra? na torach malowanych na sztucznych lodowiskach. Pod koniec XVIII wieku curling zosta? przeniesiony do Ameryki Pó?nocnej i przyj?? si? tam znakomicie. Z pewno?ci? sprzyjaj?ce okaza?y si? warunki naturalne tego kontynentu - du?e jeziora i mro?ne zimy. Pierwszy klub za "wielk? wod?" - Montreal Curling Club - powsta? w 1807 roku. W samej Kanadzie obecnie istnieje oko?o 1200 klubów. Mawia si? tam, ?e klub curlingowy w powstaj?cych osadach by? na ogó? trzecim publicznym budynkiem - po ko?ciele i szkole.


Dzi? najlepsi curlerzy pochodz? w?a?nie z "Kraju Klonowego Li?cia", gdzie gra ponad 1,2 miliona osób - prawie 80 procent sportowców uprawiaj?cych t? dyscyplin? - i gdzie dzia?a zawodowa liga! Curling jest równie? po?ywk? dla artystów kanadyjskich - na ten temat powsta? ju? musical "Gold on Ice" opowiadaj?cy o grupie zaprzyja?nionych curlerów oraz film "Men with brooms", komedia z Leslie Nielsenem w roli g?ównej. Wielkim impulsem dla rozwoju curlingu sta?o si? w??czenie go do programu igrzysk olimpijskich w Nagano w 1998 roku. Od tego czasu szybko przybywa pa?stw, w których gra si? kamieniami na lodzie. 14 marca 2003 roku powsta?a Polska Federacja Curlingu zrzeszaj?ca istniej?ce kluby z ca?ej Polski. Dzi? ma ona akceptacj? Polskiej Konfederacji Sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a od 10 grudnia 2003 r. nasz kraj jest cz?onkiem ?wiatowej Federacji Curlingu ("World Curling Federation").


Histori? przygotowali Wojciech Augustyniak "Magazyn Olimpijski" oraz Arkadiusz Detyniecki i Pawe? Burlewicz (www.curling.pl)

Wspó?pracujemy z Polskim Zwi?zkiem Curlingu www.curling.pl